Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών τα οποία συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας Domna.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού αυτού τόπου. Ο επισκέπτης-χρήστης εφόσον συμφωνεί με τους όρους μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του Domna.gr

Για την απλή περιήγηση στις σελίδες του Domna.gr δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του επισκέπτη εκτός από ορισμένες γενικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για την ταυτοποίηση χρήστη παρά μόνο για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών.

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και με την οικειοθελή εγγραφή του χρήστη στο newsletter ή με την αποστολή μηνύματος στο Domna.gr. Για τα προσωπικά αυτά δεδομένα η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση που δίνετε με την υποβολή τους. Τα στοιχεία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από τους συνεργάτες του Domna.gr για την απάντηση στο μήνυμα ή για την αποστολή newsletter ή για ενημέρωση για δράσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της

Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη των υπηρεσιών του Domna.gr υπόκειται στους όρους και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997 και 3471/2006, καθώς και τα π.δ. 207/1998 και 79/2000, όπως έχουν ερμηνευτεί-συμπληρωθεί με τις Αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και τις κοινοτικές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Το Domna.gr δεσμεύεται ανεπιφύλακτα να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών του, σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα, χωρίς την συγκατάθεση των επισκεπτών-χρηστών του.

Το Domna.gr δεν θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτα πρόσωπα. Κατ’ εξαίρεση, η εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας στις αρμόδιες δημόσιες/δικαστικές αρχές, στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.


Χρόνος διατήρησης δεδομένων:


Το Domna.gr θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη.


Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δεν μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους και τέλος να σας ενημερώσουμε για την περίπτωση διαρροής τους. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη δέσμευσή μας, είμαστε υποχρεωμένοι να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας, που ήδη τυχόν διαθέτουμε και επεξεργαζόμαστε για άλλες υπηρεσίες ή/και προϊόντα, με βάση τα δεδομένα που εσείς μας δίδετε. Στο πλαίσιο αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση το Domna.gr για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά σας δεδομένα.
Τα δικαιώματά σας:
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, αφενός για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση email: info@domna.gr.